42 Shuō , bābùdé nǐ zaì zhège rìzi , zhīdào guānxì nǐ píngān de shì . wúnaì zhè shì xiànzaì shì yǐncáng de , jiào nǐde yǎn kàn bu chūlai .