44 Yēsū duì tāmen shuō , zhè jiù shì wǒ cóng qián yǔ nǐmen tóng zaì zhī shí , suǒ gàosu nǐmen de huà , shuō , Móxī de lǜfǎ , xiānzhī de shū , hé shīpiān shang suǒ jì de , fán zhī zhe wǒde huà , dōu bìxū yìngyàn .