3 Yēsū duì tāmen shuō , jīng shang jì zhe Dàwèi hé gēn cóng tāde rén , jīè zhī shí suǒ zuò de shì , lián zhège nǐmen yĕ méiyǒu niàn guō ma .