18 Yuánlái shén de fèn nù , cóng tiān shàng xiǎnmíng zaì yīqiè bú qián bú yì de rénshēn shàng , jiù shì nàxiē xíng bú yì zǔdǎng zhēnlǐ de rén .