26 Yúshì Yǐsèliè quán jiā dōu yào déjiù , rú jīng shàng suǒ jì , bì yǒu yī wèi jiù zhǔ , cóng Xī \'ān chūlai , yào xiāo chú Yǎgè jiā de yīqiè zuìè .