2 Búyào xiàofǎ zhè shìjiè . zhǐyào xīnyì gēng xīn ér biànhuà , jiào nǐmen chá yàn hé wéi shén de shànliáng , chún quán kè xǐyuè de zhǐyì .