3 Wǒ píng zhe suǒ cì wǒde ēn , duì nǐmen gèrén shuō , búyào kàn zìjǐ guòyú suǒ dāng kàn de . yào zhào zhe shén suǒ fèn gĕi gèrén xìnxīn de dà xiǎo , kàn dé héhū zhōng dào .