We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Yīnwei tā shì shén de yòng rén , shì yǔ nǐ yǒu yì de . nǐ ruò zuò ĕ , què dàng jùpà . yīnwei tā bú shì kòng kòng de peì jiàn . tā shì shén de yòng rén , shì shēnyuān de , xíngfá nà zuò ĕ de .