4 Yīnwei tā shì shén de yòng rén , shì yǔ nǐ yǒu yì de . nǐ ruò zuò ĕ , què dàng jùpà . yīnwei tā bú shì kòng kòng de peì jiàn . tā shì shén de yòng rén , shì shēnyuān de , xíngfá nà zuò ĕ de .