23 Dàn rújīn zaì zhèlǐ zaì méiyǒu kè chuán de dìfang , érqiĕ zhè hǎo jǐ nián , wǒ qiē xīn xiǎngwàng dào shì bān yǎ qù de shíhou , kĕyǐ dào nǐmen nàli .