9 Zhè què zĕnmeyàng ne . wǒmen bǐ tāmen jiàng má . jué bú shì de . yīnwei wǒmen yǐjing zhèngmíng , Yóutaìrén hé Xīlà rén dōu zaì zuìè zhī xià .