17 Yàbólāhǎn suǒ xìn de , shì nà jiào sǐ rén fùhuó shǐ wú biàn wéi yǒude shén , tā zaì zhǔ miànqián zuò wǒmen shìrén de fù . rú jīng shàng suǒ jì , wǒ yǐjing lì nǐ zuò duō guó de fù .