14 Ránér cóng Yàdāng dào Móxī , sǐ jiù zuò le wáng , lián nàxiē bú yǔ Yàdāng fàn yíyàng zuì guō de , yĕ zaì tāde quán xià . Yàdāng nǎi shì nà yǐhòu yào lái zhī rén de yù xiàng .