15 Zhǐshì guō fàn bú rú ēncì . ruò yīn yī rén de guō fàn , zhòngrén dōu sǐ le , hékuàng shén de ēndiǎn , yǔ nà yīn Yēsū Jīdū yī rén ēndiǎn zhòng de shǎngcì , qǐbù gèngjiā beì de líndào zhòngrén má .