5 Yīnwei wǒmen shǔ ròutǐ de shíhou , nà yīn lǜfǎ ér shēng de èyù , jiù zaì wǒmen zhī tǐ zhōng fādòng , yǐzhì jié chéng sǐwáng de guǒzi .