30 Yùxiān suǒ déng xià de rén yòu zhào tāmen lái . suǒ zhào lái de rén , yòu chēng tāmen wéi yì . suǒ chēngwèi yì de rén , yòu jiào tāmen dé róngyào .