35 Shuí néng shǐ wǒmen yǔ Jīdū de aì géjué ne . nándào shì huànnàn má , shì kùnkǔ má , shì bīpò má , shì jī è má , shì chìshēnlòutǐ má , shì wēixiǎn má , shì dāo jiàn má .