39 Shì gāo chù de , shì dī chù de , shì biéde shòu zào zhī wù , dōu bùnéng jiào wǒmen yǔ shén de aì géjué . zhè aì shì zaì wǒmen de zhǔ Jīdū lǐ de .