24 Zhè qìmǐn jiù shì wǒmen beì shén suǒ zhào de , búdàn shì cóng Yóutaìrén zhòng , yĕ shì cóng waìbāngrén zhòng , zhè yǒu shénme bùkĕ ne .