2 Zhēng rú xiānzhī Yǐsaìyàshū shang jì zhe shuō , ( yǒu gǔ juàn wú Yǐsaìyà sān zì ) kàn nǎ , wǒ yào chāiqiǎn wǒde shǐzhĕ zaì nǐ miànqián , yùbeì dàolù .