33 Kàn nǎ , wǒmen shang Yēlùsǎlĕng qù , Rénzǐ jiāngyào beì jiāo gĕi Jìsīzhǎng hé Wénshì , tāmen yào déng tā sǐ zuì , jiāo gĕi waìbāngrén .