26 Lùn dào sǐ rén fùhuó , nǐmen méiyǒu niàn guo Móxī de shū , jīngjí piān shang suǒ zǎi de ma shén duì Móxī shuō , wǒ shì Yàbólāhǎn de shén , Yǐsā de shén , Yǎgè de shén .