11 Rén bǎ nǐmen lā qù jiāo guān de shíhou , búyào yùxiān sīlǜ shuō shénme . dào nàshíhòu , cìgĕi nǐmen shénme huà , nǐmen jiù shuō shénme , yīnwei shuōhuà de bú shì nǐmen , nǎi shì Shènglíng .