14 Nǐmen kànjian nà xíng huǐhuaì kĕ zēng de , zhàn zaì bùdàng zhàn de dìfang . ( dú zhè jīng de rén , xū yào huìyì ) nàshí zaì Yóutaì de , yīngdāng taó dào shān shang .