20 Ruò bú shì zhǔ jiǎnshǎo nà rìzi , fán yǒu xuèqì de , zǒng méiyǒu yī ge déjiù de . zhǐshì wèi zhǔ de xuǎn mín , tā jiāng nà rìzi jiǎnshǎo le .