9 Dàn nǐmen yào jǐnshèn . yīnwei rén yào bǎ nǐmen jiāo gĕi Gōnghuì , bìngqiĕ nǐmen zaì gōngtáng lǐ yào shòu biāndǎ . yòu wèi wǒde yuángù , zhàn zaì zhūhóu yǔ jūnwáng miànqián , duì tāmen zuò jiànzhèng .