32 Yǐsèliè de wáng Jīdū , xiànzaì kĕyǐ cóng shízìjià shang xià lái , jiào wǒmen kànjian , jiù xìn le . nà hé tā tóng déng de rén yĕ shì jīqiào tā .