14 Hòulái , shí yī ge méntǔ zuòxí de shíhou , Yēsū xiàng tāmen xiǎnxiàn , zébeì tāmen bú xìn , xīnli gāng yìng . yīnwei tāmen bú xìn nàxiē zaì tā fùhuó yǐhòu kànjian tāde rén .