We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Tā yòu duì tāmen shuō , nǐmen wǎng pǔ tiān xià qù , chuán Fúyin gĕiwàn mín tīng . ( wàn mín yuánwén zuò fán shòu zào de )