26 Tā dāng yà bǐ yà tā zuò Dàjìsī de shíhou , zĕnyàng jìn le shén de diàn , chī le Chénshèbǐng , yòu gĕi gēn cóng tāde rén chī . zhè bǐng chúle jìsī yǐwaì , rén dōu bùkĕ chī .