5 Yēsū nù mù zhōuwéi kàn tāmen , yōuchóu tāmende xīn gāng yìng , jiù duì nà rén shuō , shēn chū shǒu lái . tā bǎ shǒu yī shēn , shǒu jiù fù le yuán .