8 Hái yǒu xǔduō rén tīngjian tā suǒ zuò de dà shì , jiù cóng Yóutaì , Yēlùsǎlĕng , yǐ tǔ mǎi , Yuēdànhé waì , bìng Tuīluó Xīdùn de sìfāng , lái dào Tānàli .