19 Yēsū bù xǔ , què duì tā shuō , nǐ huí jiā qù , dào nǐde qīnshǔ nàli , jiāng zhǔ wèi nǐ suǒ zuò de , shì hédĕng dà de shì , shì zĕnyàng liánmǐn nǐ , dōu gàosu tāmen .