30 Yēsū dùn shí xīnli juéde yǒu nénglì cóng zìjǐ shēnshang chū qù , jiù zaì zhòngrén zhōngjiān zhuǎn guo lái shuō , shuí mō wǒde yīshang .