We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Yīnwei Xīlǜ zhīdào Yuēhàn shì yì rén , shì shèng rén , suǒyǐ jìngwèi tā , bǎohù tā . tīng tā jiǎnglùn , jiù duō zhào zhe xíng . bìngqiĕ lèyì tīng tā . ( duō zhào zhe xíng yǒu gǔ juàn zuò yóu yí bú déng )