17 Yēsū kàn chūlai , jiù shuō , nǐmen wèishénme yīnwei méiyǒu bǐng jiù yìlùn ne . nǐmen hái bù xǐng wù , hái bù míngbai ma . nǐmen de xīn háishì yú wán ma .