23 Yēsū lā zhe xiāzi de shǒu , lǐng tā dào cūn waì . jiù tǔ tuòmo zaì tā yǎnjing shang , àn shǒu zaì tā shēnshang , wèn tā shuō , nǐ kànjian shénme le .