We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
27 Yēsū hé méntǔ chū qù , wǎng Gāisālìyàféilìbǐ de cūnzhuāng qù . zaì lù shang wèn méntǔ shuō , rén shuō wǒ shì shuí .