31 Yúshì jiàoxun méntǔ , shuō , Rénzǐ jiāngyào beì jiāo zaì rén shǒu lǐ , tāmen yào shāhaì tā . beì shā yǐhòu , guò sān tiān tā yào fùhuó .