10 Wǒmen qǐbù dōu shì yī wèi fù ma . qǐbù shì yī wèi shén suǒ zào de ma . wǒmen gèrén zĕnme yǐ guǐzhà dāi dìxiōng , beìqì le shén yǔ wǒmen lièzǔ suǒ lì de yuē ne .