5 Wǒ zēng yǔ tā lì shēngmìng hépíng ān de yuē . wǒ jiāng zhè liǎngyàng cìgĕi tā , shǐ tā cún jìngwèi de xīn , tā jiù jìngwèi wǒ , jùpà wǒde míng .