7 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , cóng nǐmen lièzǔ de rìzi yǐlái , nǐmen chángcháng piānlí wǒde diǎnzhāng , ér bú zūnshǒu . xiànzaì nǐmen yào zhuǎn xiàng wǒ , wǒ jiù zhuǎn xiàng nǐmen . nǐmen què wèn shuō . wǒmen rúhé cái shì zhuǎn xiàng ne .