23 Shuō , bì yǒu tóngnǚ , huáiyùn shēng zǐ , rén yào chēng tāde míng wéi Yǐmǎneìlì . ( Yǐmǎneìlì fān chūlai , jiù shì shén yǔ wǒmen tóng zaì )