2 Zhè shí èr shǐtú de míng , tóu yī ge jiào Xīmén , yòu chēng Bǐdé , hái yǒu tā xiōngdi Āndéliè . Xībìtaì de érzi Yǎgè , hé Yǎgè de xiōngdi Yuēhàn .