34 Nǐmen búyào xiǎng wǒ lái , shì jiào dì shang taìpíng . wǒ lái bìng bú shì jiào dì shang taìpíng , nǎi shì jiào dì shang dòng dāobīng .