11 Wǒ shízaì gàosu nǐmen , fán fùrén suǒ shēng de , méiyǒu yī ge xīngqǐ lái dà guò shīxǐ Yuēhàn de . ránér tiānguó lǐ zuì xiǎo de , bǐ tā hái dà .