19 Rénzǐ lái le , yĕ chī , yĕ hē , rén yòu shuō tā shì tānshí hàojiǔ de rén , shì shuìlì zuì rén de péngyou . dàn zhìhuì zhī zǐ, zǒng yǐ zhìhuì wéi shì . ( yǒu gǔ juàn zuò dàn zhìhuì zaì xíngwéi shang jiù xiǎn wéi shì )