21 Gēlāxùn nǎ , nǐ yǒu huò le , Bósaìdà a , nǐ yǒu huò le , yīnwei zaì nǐmen zhōngjiān suǒ xíng de yìnéng , ruò xíng zaì Tuīluó Xīdùn , tāmen zǎo yǐ pī má ménghuī huǐgǎi le .