We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
1 Fǎlìsaìrén hé Sādūgāi rén , lái shìtan Yēsū , qǐng tā cóng tiān shang xiǎn ge shénjī gĕi tāmen kàn .