18 Wǒ shízaì gàosu nǐmen , fán nǐmen zaì dì shang suǒ kúnbǎng de , zaì tiān shang yĕ yào kúnbǎng . fán nǐmen zaì dì shang suǒ shìfàng de , zaì tiān shang yĕ yào shìfàng .