12 Yīnwei yǒu shēng lái shì yān rén , yĕ yǒu beì rén yān de , bìng yǒu wéi tiānguó de yuángù zì yān de . zhè huà shuí néng lǐngshòu , jiù kĕyǐ lǐngshòu .